Behovsbedömning - Mjölby kommun

1432

Undersökning om betydande miljöpåverkan för Detaljplan för

Undersökning av betydande miljöpåverkan . Dnr KS2019/0101 . Sektor samhälle och utveckling. Enhet plan 2020-06-04. Sektor samhälle och utveckling .

  1. Verkligt omkostnadsbelopp fåmansbolag
  2. Stiftelsen drottningholms slottsteater
  3. Skilsmässa bodelning
  4. Reggae bob marley three little birds
  5. Judith butler pronouns

Planens konsekvenser har bedömts utifrån miljöpåverkan stor, liten eller ingen. Stor. När kommunen upprättar en detaljplan eller ett program eller ändrar en detaljplan ska kommunen undersöka om genomförandet kan antas  om miljökonsekvensbeskrivningar ska planer och program som kan antas leda till en betydande miljöpåverkan miljöbedömas. För detaljplaner  Detaljplanen bedöms därmed inte innebära någon betydande miljöpåverkan som avses i miljöbalkens. 6 kap 11 §, med beaktande av förordningen 1998:905  Planområdet är planlagt som bostadsområde.

UNDERSÖKNING AV BETYDANDE MILJÖPÅVERKAN .

Undersökning av betydande miljöpåverkan - Markaryds

Detaljplan för del av Lagnö 2:29,. SAMRÅDSHANDLING. 2019-01-30. Dnr SBF-2018-2135  en detaljplan kan antas medföra betydande miljöpåverkan och är detaljplanen nedan kan innebära betydande miljöpåverkan har sju.

Betydande miljöpåverkan detaljplan

Behovsbedömning - Mjölby kommun

Betydande miljöpåverkan detaljplan

I det fortsatta arbetet med detaljplanen är det dock viktigt att utreda följande områden ytterligare: • Dagvatten • Geoteknik • Markmiljö • Naturvärden 4.

Det beror bland annat på att området ligger inom riksintresseområdet Mälaren med öar och strandområde och i anslutning till ett kommunalt kulturreservat. 1 En väl avgränsad del av en stad eller tätort. Krav på strategisk miljöbedömning: En detaljplan ska antas medföra betydande miljöpåverkan om genomförandet kan komma att omfatta en verksamhet eller åtgärd som kräver tillstånd enligt 7 kap. 28 a §. medföra betydande miljöpåverkan. Bedömningen är att genomförandet av denna detaljplan inte innebär betydande miljöpåverkan i den betydelse som avses i plan- och bygglagen.
Vecko planerare

Detaljplan Söderåkra 6:15. Snickeriet. Undersökning om betydande miljöpåverkan. Granskningshandling BMN 2020-09-24 36§. Samråd BMN  Uppkomst av eventuella risker och konsekvenser för människors hälsa och miljö studeras därför i MKB:n. Ej betydande miljöpåverkan. Motivering.

En undersökning ska bestå av två moment. Kommunen ska identifiera de omständigheter som talar för och emot en betydande miljöpåverkan. detaljplan eller ett program ska upprättas eller ändras. Kommunen ska bedöma om någon enskild eller flera aspekter tillsammans kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. Ju större sannolikheten är för en viss typ av miljöpåverkan, desto större är risken för att planen kan antas medföra en betydande miljöpåverkan.
Bandhagen stockholm address

Betydande miljöpåverkan detaljplan

Som stöd för behovsbedömningen används en  en detaljplan kan antas medföra betydande miljöpåverkan och är framtaget av beskrivna detaljplanen nedan kan innebära betydande miljöpåverkan har sju. Undersökning av betydande miljöpåverkan för detaljplaner och tidigare Detaljplan (byggnadsplan) för del av Mora by, Gustafs socken,. checklista (med lagtext), för detaljplan för del. Ringgatan innebära betydande miljöpåverkan och det därmed ska göras en miljöbedömning. Bygg- och miljöavdelningen. Linn Dahlvik. Linn.dahlvik@alvkarleby.se.

6 § miljöbalken) och ett beslut fattas om genomförandet av planen eller programmet kan antas medföra betydande miljöpåverkan eller inte (6 kap. 7 § miljöbalken).
Kjell magne bondevik bjørg bondevik

gamla asg åkerier
när startade premiepension
lalander afghanistan
turister stockholm
socialfonden

Beslut angående betydande miljöpåverkan – Detaljplan för

Samrådshandling  Detaljplan för utvidgning av Hägnelunds industriområde på del av om dess genomförande kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. Om en verksamhet enligt 7 kap. 28 a § miljöbalken kräver tillstånd antas planen alltid medföra betydande miljöpåverkan. Page 2. 2. Detaljplan.


Utspring kristianstad 2021
volt stockholm restaurang

Betydande miljöpåverkan - Vesterlins

För att ta reda på det ska i princip alla förslag till detaljplaner genomgå en undersökning. Regler för undersökning Reglerna om undersökning finns i plan- och bygglagen och i miljöbalkens sjätte kapitel Betydande miljöpåverkan. En avvikelse från detaljplan får inte godtas om den kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. Det finns inte någon definition av betydande miljöpåverkan. Det finns dock ett antal rättsfall där frågan om betydande miljöpåverkan har prövats i detaljplaner. Dessa kan vara vägledande även i Betydande miljöpåverkan.